Oppdragsvilkår

(1.) Vi vil bestrebe oss på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

(2.) Våre interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

(3.) Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

(4.) Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaringen av interessekonflikt ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

(5.) I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

(6.) I Advokatfirma Mæland & Co AS i kontorfellesskap med advokat Steinar B. Yndestad arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter: 

– Advokat Steinar B. Yndestad 

– Advokat professor dr. juris Henry John Mæland 

– Advokat Mats Mæland 

– Advokat Julie C. Riska 

– Advokat Mari Karoline Mellingen 

– Advokatfullmektig Øyvind H. Lerring 

(7.) For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av medarbeider i kontorfellesskap eller ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

(8.) Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig optimal måte for klienten.

(9.) Dersom oppdraget blir vesentlig utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi kunne sende skriftlig bekreftelse på dette.

(10.) For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende ordinære timepriser:

Kr. 1.600 – 3.000 eks. mva / kr. 2.000 – 3.750 inkl. mva.

Spesifiserte timepriser sendes på forespørsel om oppdrag når vi har informasjon til vurdering av oppdraget.

(11.) Det avtales særskilt høyere pris for arbeidstid i enkelte saker med rettsmøte under hovedforhandling, i saker som gjelder store verdier, og ved mer vanskelige/kompliserte saker hvor vår advokat har høy kompetanse og/eller er spesielt effektiv.

(12.) Saker som går etter reglene for fri rettshjelp, følger disse reglene.

(13.) Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter.

(14.) Prisene kan endres med 14 dagers varsel.

(15.) Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

(16.) Normalt betaler klienten inn avtalt forskudd før arbeid iverksettes.

(17.) Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres à konto per måned, kvartalsmessig eller halvårlig. Større utlegg vil kunne viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

(18.) Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

(19.) Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden. Det samlede timetall som fakturaen omfatter, vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det.

(20.) Utlegg belastes klient uten påslag. Klienten er ansvarlig for utlegg som er pådratt i forbindelse med oppdraget. Dersom utlegg overstiger kr. 10.000,- skal det avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

(21.) Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av Deres forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

(22.) Arbeidet vil bli avregnet mot Dem etter de avtalte salærberegningsprinsipper. De kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De som klient er fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

(23.) Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

(24.) I de tilfeller hvor det foreligger rettstvist skal alle henvendelser til og fra motparten gå gjennom oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

(25.) Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

(26.) Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

(27.) Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten likevel være ansvarlig for vårt salærkrav.

(28.) Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Opplysninger vil med mindre annet er avtalt bli drøftet internt blant advokatene for å kvalitetssikre de råd og vurderinger som blir gjort. Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

(29.) Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside.

(30.) Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

(31.) Minste pliktige ansvarsdekning for norske advokater er per i dag 5 millioner NOK. Advokat Mats Mæland har utvidet ansvarsdekning til 20 millioner NOK. Dersom klienten ønsker høyere ansvarsdekningen enn den som fremgår av vår ansvarsbegrensning, vil dette kunne avtales særskilt. Dersom det unntaksvis skulle være behov for høyere ansvarsdekning enn NOK 20 millioner, vil kostnader til premieøkning bli belastet klienten for det enkelte oppdrag.

(32.) Med mindre annet er særskilt avtalt gjelder følgende ansvarsbegrensing:

Hverken Advokatfirma Mæland & Co AS eller advokat Steinar B. Yndestad eller noen enkeltstående medarbeider, advokat/-fullmektig skal under noen omstendighet ha ansvar for indirekte tap eller konsekvenstap, og eventuelt ansvar for direkte tap skal være begrenset til det høyeste av (a) 10 ganger Advokatfirma Mæland & Co AS eller advokat Steinar B. Yndestads honorar for arbeid med saken og (b) minste pliktige ansvarsdekning for norske advokater.

(33.) Lovvalg

Denne oppdragsbekreftelsen og alle forhold knyttet til oppdraget, herunder eventuelle ansvarsspørsmål, skal være underlagt norsk rett.

(34.) Frist for klage over salærberegning er en måned fra fakturadato.

(35.) Eventuell rettslig tvist skal løses ved voldgift i samsvar med reglene i voldgiftsloven. Voldgiftsrettens forhandlinger og voldgiftsrettens avgjørelse er underlagt taushetsplikt.

(36.) Oppdaterte vilkår pr. 07.04.22